Gebruikersvoorwaarden

Het gebruik van deze website houdt in dat u de onderstaande algemene- of gebruiks voorwaarden kent en aanvaardt.


Doel van de website


Deze website helpt consumenten zoeken naar informatie over kredieten en aanverwante producten. Dit kunnen aangehechte of toegevoegde contracten zijn in het kader van een krediet of lening. Hij biedt een eenvoudige en snelle toegang tot de informatie die Kredieteam.be gratis op het internet ter beschikking stelt van zijn bezoekers.


De website brengt bezoekers van de website in contact met erkende kredietmakelaars. Doel is om steeds een bezoeker in contact te brengen in de eerste plaats op basis van expertise van de makelaar gelinkt van de vraag van de bezoeker. Vervolgens op basis van de postcode. Als de postcode en expertise matchen dan zal de postcode doorslaggevend zijn bij de toewijzing van de makelaar door het systeem.


De website verwijst ook door naar andere websites. Deze websites zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via deze websites publiek maken.


De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek en eigen zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd contact hebben met een daartoe erkend tussenpersoon.


Kredieteam.be helpt de gebruiker van de website bij het vinden van een geschikte adviseur maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diens advies en gestelde handelingen.


De inhoud van de websites en de opgenomen hyperlinks kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.


Aansprakelijkheid van berekeningen, simulaties, formulieren en rekenmodules


De weergegeven informatie, inlichtingen en bekomen resultaten van een simulatie of calculatie dienen alleen ter informatie. Deze inlichtingen en resultaten hebben dan ook geen enkele juridische waarde.


De berekeningen en de teksten werden met de grootste zorgvuldigheid geschreven, samengesteld en geprogrammeerd. Kredieteam.be doet haar best om alles up to date te houden. De gebruikte parameters zijn louter informatief en Kredieteam.be draagt geen verantwoordelijkheid.


De resultaten van simulatiemodules houden geen verbintenis in voor Kredieteam.be, noch voor de eigenaar van de website, tussenpersoon of maatschappij.


De gebruiker van een rekenmodule is de enige verantwoordelijke voor het gebruik van de tijdens de simulatie verkregen informatie.


Kredieteam.be en de eigenaar van de site kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de verkregen informatie. Voor bijkomende informatie kan de gebruiker vragen om gecontacteerd te worden door een erkend financieel adviseur die gebruik maakt van de diensten van Kredieteam.be.


Technische schade door het gebruik van Kredieteam.be


Kredieteam.be en de eigenaar van de site kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van een rekenmodule en iedere andere vorm van simulator.


Gebruik van de website


Kredieteam.be besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites of online platform en streeft ernaar dat de aangeleverde informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Kredieteam.be en diens eigenaar niet garanderen dat ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.


Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de beheerder van de website al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website via het contactformulier dat u op de website kan vinden.


Kredieteam.be doet ook de nodige inspanningen om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Deze kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onverwachte onderbrekingen en andere technische problemen. Kredieteam.be, de beheerder en de eigenaar van de website kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.


Hyperlinks en verwijzingen


Op of via deze website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar websites van en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Kredieteam.be beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. Kredieteam.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.


Vertrouwelijkheid


Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging overmaakt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. De Vlaamse overheid wijst iedere verplichting van de hand betreffende het gevolg dat aan die gegevens en reacties moet worden gegeven. De Vlaamse overheid mag de reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, met behoud van de toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als u commentaar of materiaal bezorgt, stemt u ermee in dat de Vlaamse overheid de ideeën, concepten, kennis en technieken die in uw reacties vervat zijn, kan aanwenden voor welk doel dan ook, met inbegrip van onder andere de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.


Geschillen


Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.

Privacyverklaring

Uw privacy bewaken we samen met u.


Privacybeleid


Ons bedrijf respecteert en beschermt uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf stelt. Alle persoonlijke informatie die u ons bezorgt, wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld in overeenstemming met de huidige wetgeving.


De GDPR of AVG is een Algemene Verordening met betrekking tot Gegevensbescherming. De overheid heeft hier de bedoeling om de persoonlijke data van de Europese Burger te beschermen. In onze moderne maatschappij worden talloze gegevens verzameld over personen en daar niet altijd zorgvuldig genoeg mee omgesprongen of zelfs verkocht aan derden. Omdat deze informatie soms op illegale wijze of zonder medeweten van de betrokkene gesprokkeld wordt, was het hoog tijd deze praktijken aan banden te leggen. Sedert 25 Mei 2018 is deze maatregel ook voor ons van kracht.


Doeleinden


Indien u gegevens achterlaat, heeft u heel wat rechten. Wanneer u voor de verwerking uw toestemming geeft, kunt u deze nadien altijd terug intrekken.


Maes Group is actief op verschillende domeinen waaronder o.a. bank, beleggingen, kredieten, verzekeringen. Wij vergelijken voor u voorwaarden, stellen offertes op, dienen aanvragen in, openen en beheren bank- en termijnrekeningen, uw polissen en contracten, schadedossiers, …


Sommige onderdelen van bestaande wetgevingen spelen dan:


 • de distributiewetgeving verplicht tot het bijhouden van data en informatie omtrent de toekomstige onderschrijver van een contract.

 • de witwaswetgeving: het voorkomen van witwassen bevat een luik voor onze sector. Die moet signalen opvangen en die doorgeven aan de bevoegde instanties door de wet gecreëerd. Identificatie via e-ID of andere identificatiedocumenten hoort tot de mogelijke manieren om de identiteit van personen na te gaan. Alleen de strikt wettelijke informatie wordt in dat geval bijgehouden.

 • het voeren van een boekhouding, voorkomen van fraude, zijn domeinen waar de controle van gedetailleerde gegevens en transacties tot in het kleinste detail worden nagekeken. Sommige experts (boekhoudkundige, audit, fiscaal) kunnen toegang hebben tot de gegevens.

 • de privacywetgeving verplicht Maes Group om te reageren indien de privacy commissie klachten behandelt en hiervoor bepaalde informatie nodig heeft.

 • de vragen van gerechtelijke overheden (politie, parket, onderzoeksrechters, rechtbanken) moeten ook door Maes Group beantwoord worden.

Dat wordt het gerechtvaardigd belang genoemd.


Maes Group moet in staat zijn om zijn echte economische en commerciële activiteit te kunnen uitoefenen. Hiervoor gebruiken wij persoonsgegevens. Wij kunnen de informatie die u ons geeft o.a. gebruiken om uw dossier te beheren (bv. offertes, beheer van uw schadedossier, lopende contracten, uw kredietaanvraag, …), u op de hoogte te brengen van wijzigingen, gebeurtenissen of speciale aanbiedingen die u zouden interesseren.


Maes Group kan deze gegevens die worden verzameld doorgeven aan derde partijen die contractueel verbonden zijn met Maes Group (bv. bank, verzekeraars, kredietinstellingen, compliance, audit, financiële rapportering, hosting,  ons beheersplatform Sigura, advocaten en consultants, bedrijven die data archiveren, Dropbox, Microsoft -o.a. Outlook-, Google -o.a. Google analytics-, …) om gevolg te kunnen geven aan uw vraag (bv. offerte, krediet- of verzekeringsaanvraag, openen van bankrekening, …). Deze bedrijven hebben op hun beurt eveneens een privacybeleid conform de geldende wetgeving. Dit kunt u steeds op hun website raadplegen.


Waarvoor kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken?


Er zijn verschillende redenen of doelen waarvoor Maes Group persoonsgegevens gebruikt.

 1. Identificatie, contact en correct advies

  Om u te identificeren: naam, adres, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, klantnummer, rijksregisternummer, …

  Om u te contacteren: telefoonnummer, e-mail, taal, sociale media. Ook herkenning via vingerafdruk of andere technologische mogelijkheden (bv. oogherkenning) kunnen in de toekomst deel uitmaken van de wijze om u te contacteren en te herkennen.

  Om u te adviseren en te servicen: uw klantenprofiel op basis van uw uiting van behoefte(s), uw gezinssituatie zoals burgerlijke staat de gezinssamenstelling, bepaalde sleutelmomenten in het leven (bv. wijziging tarificaties), uw financiële gegevens (bank, beleggingsverzekeringen), medische gegevens (voor uw gezondheidsverzekeringen), strafrechtelijke informatie (bv. verkeersovertredingen, ongevallen met verzwarende omstandigheden), uw feedback via opmerkingen, suggesties  en klachten uit het verleden zodat we u beter kunnen helpen in de toekomst.

 2. Publieke gegevens en gegevens via derde partijen

  Bv. gegevens bekomen door wettelijke publicatieverplichtingen (bv. Belgisch Staatsblad); gegevens door u gepost op uw publiek toegankelijke sociale media, op uw website, uw blog, …; artikels in de pers verschenen of die algemeen bekend zijn in uw streek.

  Maes Group kan ook gegevens ontvangen van o.a. klantenaanbrengers. Zij zijn dan verantwoordelijk dat de informatie rechtmatig werd bekomen en mogen worden doorgegeven aan derden.


Maes Group verkoopt geen persoonsgegevens


In geen geval verkoopt Maes Group uw gegevens aan derden.


Verbetering en verzet


U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en foutieve informatie te verbeteren. Dit kunt u rechtstreeks via 'Mijn Dossier'. U kunt ons hiervoor ook een brief sturen, samen met een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.


Uiteraard kunt u ook steeds via een van onze makelaars uw vraag stellen.


Bent u het niet eens met de wijze waarop Maes Group uw gegevens gebruikt op basis van het gerechtvaardigd belang, dan kunt u zich hier steeds tegen verzetten.


U hebt het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor publicitaire doeleinden. Ons bedrijf geeft u steeds de mogelijkheid informatie niet te ontvangen. Het volstaat om te klikken op de link onderaan de e-mail die u krijgt of een brief te sturen, samen met een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.


Gegevens verwijderen


U kunt steeds aan Maes Group en of haar partners vragen om uw gegevens te laten verwijderen, tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen (bv. fiscale of andere wettelijke regels).


Cookies


Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller te laten verlopen, en om deze site te personaliseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die ze heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook u te laten waarschuwen telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale navigatie op de site in het gedrang brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.


Verwerkers buiten de EU


Wanneer de verwerkers van persoonsgegevens buiten de EU gevestigd zijn, wordt de bescherming van de persoonsgegevens door de lokale wetgeving geregeld. Om te zorgen dat Europese regels ook in dergelijke gevallen gerespecteerd worden, bestaat het EU-US-Privacy Shield. Door lid te worden van deze organisatie verklaren bedrijven in de VS en EU de regels te volgen. Indien je persoonsgegevens door een Amerikaans bedrijf (denk aan Facebook, Google, Amazon…) gebruikt worden, zijn de Europese regels op uw gegevens van toepassing.


Maatregelen voor de beveiliging van uw gegevens


Enkel bevoegde medewerkers en verantwoordelijken bij Maes Group hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Op deze wijze kunnen zij snel en accuraat reageren op uw  vraag.


Maes Group ziet erop toe dat de verwerkers de regels volgen van de privacywetgeving.


De verwerkers zullen enkel toegang krijgen tot de persoonsgegevens die nodig zijn binnen het kader van hun opdracht.


Daarnaast verplichten de verwerkers er zich toe om de gegevens veilig en vertrouwelijk te verwerken binnen het kader van hun opdracht. Bij overtreding kan Maes Group niet aansprakelijk gesteld worden in de plaats van de verwerker.


Maes Group neemt de nodige maatregelen, technisch en organisatorisch, om te vermijden dat persoonsgegevens verwerkt worden door onbevoegden, gewijzigd worden of vernietigd.


De beperkte bewaring van uw gegevens


We gebruiken uw persoonsgegevens voor een bepaald doel (zie hierboven). Wanneer dit doel verdwijnt, zijn de wettelijke termijnen van toepassing alvorens wij de gegevens definitief verwijderen.


Uw rechten uitoefenen


Wees steeds zo specifiek mogelijk indien u uw rechten wenst uit te oefenen.


Heeft u vragen?


 • Hiervoor kunt u steeds terecht in een van onze service points.
 • Ook kunt u via dataprotection @ maesgroup.be uw vraag stellen.

Heeft u klachten?


 • Maak uw klacht eerst kenbaar via dataprotection @ maesgroup.be. Maes Group zal nagaan of uw klacht gegrond is. We trachten u hier steeds zo snel mogelijk te antwoorden.
 • Geven we volgens u geen of onvoldoende antwoord of reactie op uw klacht dan kunt u deze schriftelijk bevestigen via ombudsman @ maesgroup.be.
 • Bent u niet akkoord met het standpunt dat Maes Group inneemt in verband met uw privacy, dan kunt u terecht op de website privacycommission.be waar u ook een klacht kan indienen.

Klachtenregeling

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij de kredietmakelaar die u heeft geadviseerd en bijgestaan.


Klachten kunnen ook rechtstreeks gemeld worden aan Kredieteam.be om tot een oplossing te komen tussen u en de betrokken makelaar.


Kredieteam is een website die klanten doorstuurt op basis van hun specifieke vraag naar een erkend kredietmakelaar die de klant zal bijstaan. Wij proberen u steeds in contact te brengen met een makelaar bij u in de buurt als deze over de nodige expertise beschikt. Anders is het ook mogelijk om op uw vraag aan huis te komen of u gaat naar het kantoor van de makelaar. Hij zal steeds een bevestiging vragen om tot bij u te komen. Kredietgids werkt alleen met erkende kredietmakelaars wat vertrouwen geeft. Deze makelaars staan onder de controle van het FSMA.


Contact opnemen via het FSMA kan via volgende link: www.fsma.be


U kan ook een klacht indienen bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 - fax. 02/547.59.75 info@ombudsman.as - www.ombudsman.as